این سامانه در حال راه اندازی می باشد ...

از اینکه مجتمع فرهنگی اردویی کشوری شهید رجایی را برای بازدید برگزیده اید، بسیار مفتخریم.