مزایده و مناقصه ...............................

 

مجتمع فرهنگی اردویی کشوری شهید رجایی با توجه به پتانسیل های مکانی، محصولات زراعی و ... با هدف افزایش رونق و همچنین بهره مندی بهتر از پتانسیل های موجود، اقدام به برگزاری حراج، مزایده و مناقصه های متعدد در زمان های گوناگون می نماید.

 

* فایل های مربوط به فرایند مزایده و مناقصه در طول مدت برگزاری، در همین صفحه فعال و قابل دسترسی می باشند.