پذیرش ...............................

  • تلفن گویا :  14-05142443411 داخلی 225
  • تلفن مستقیم : 05142443690
  • نشانی : نیشابور- کیلومتر 12 بلوار شهید شوشتری(جاده باغرور)- مجتمع فرهنگی اردویی کشوری شهید رجایی
  • پست الکترونیک : esmaili@rajaicamp.com