اردوهای تحت پوشش ...............................

 

اردو در لغت به معنی سفری دسته جمعیست و اردوی دانش آموزی سفری دسته جمعی دانش آموزان برای کسب مهارت های فرهنگی و اجتماعی طبق چارچوب نظام آموزشی می باشد.

مجتمع فرهنگی اردویی کشوری شهید رجایی، در طی تمام سالیان فعالیت خود، میزبان اردوهای گوناگون در سطح بین المللی، ملی، استانی بوده است.

  • 1. اردوهای آموزشگاه ها (مدارس، دانشگاه ها)
  • 2. بازدیدهای خانوادگی
  • 3. اردوها و برگزاری مراسم سازمان ها، ادارات، نهادها و ارگان ها
  • 4. اردوها و برگزاری مراسم شرکت ها و کارخانه ها
  • 5. اردوهای تشکل های فرهنگی
  • 6. اردوهای تشکل های مذهبی
  • 7. اردوهای تشکل های مردم نهاد
  • 8. اردوهای کانون ها 
9. اردوهای متمرکز کشوری (عشایر-جشنواره های علمی، فرهنگی، هنری-مناطق مرزی و ...)
اردوهای آموزشگاه ها اردوهای متمرکز کشوری اردوهای تشکلاتی
  بازدیدهای خانوادگی